Karpatská 5, 040 01 Košice, tel./fax: 055 62 519 86, tel.: 055 625 19 86, 055 625 58 63
Home >> Oddelenie psychológie >> Pracovníci >> PhDr. Ing. Marek DOBEŠ, PhD.

PhDr. Ing. Marek DOBEŠ, PhD.

md@saske.sk
Meno Priezvisko

Odborné zameranie

 • Ľudské vedomie, podmienky jeho vzniku, neurálne koreláty, možnosti modelovania vyšších kognitívnych procesov prostredníctvom počítačových neurónových sietí (medziodborová oblasť kognitívnych vied - psychológia, neurofyziológia, umelá inteligencia). Výskum vyšších kognitívnych procesov pomocou magnetickej rezonancie.
 • Sociálno-psychologické kompetencie ako komplement tradičného vzdelávania, mechanizmy jeho pôsobenia, uvedomovanie si vecí o sebe, ľudský sebaobraz a jeho zmena, sociálno-psychologický tréning ako prevencia sociálno-patologických javov

Zoznam kľúčových prác

 1. ANDOGA, R., DOBEŠ, M. (2004) Modeling visual object-oriented attention using neural networks. (Poster) Eighth International Conference on Cognitive and Neural Systems, Boston .
 2. DOBEŠ, M. (2003) Stripping the consciousness: Is our cognitive system enough to explain for the phenomenon? (Prednáška) Interactivist Summer Institute, Kodaň.
 3. DOBEŠ, M. (2002) Complex Cognitive Phenomena - Challenge for Artificial Intelligence. In: SINČÁK, P. et al. (Eds.) Intelligent Technologies - Theory and Applications. IOS Press, Amsterdam. pp. 68-71.
 4. DOBEŠ, M. (2002) Consciousness as integral part of cognitive system. (Prednáška) International Neuroscience Summit, Berlín.
 5. DOBEŠ, M. (2001) Podobnosti procesov počítačových neurónových sietí a ľudského mozgu. In: KELEMEN, J., KVASNIČKA, V., POSPÍCHAL, J. (Eds.) Kognice a umelý život. Slezská univerzita, Filozoficko-prírodovedecká fakulta, Opava. s. 17-19
 6. DOBEŠ, M. (2001) Procesuálne vedomie - teoretické východiská a modelovanie čiastkových funkcií. In: Psychologické dni. Trenčín.
 7. DOBEŠ, M. (2000) Can computers be conscious? Methodological considerations from the standpoint of the humanities. In: The State of the Art in Computational Intelligence. Physica-Verlag, Heidelberg. s. 182-187.
 8. DOBEŠ, M. (1999) Fenomén vedomia a možnosti jeho modelovania. In: BRATSKÁ, M., NANIŠTOVÁ, E., SCHULLER, I. (Eds.) Reflexie súčasnej psychológie na Slovensku. STIMUL, Bratislava. s. 36-40.
 9. DOBEŠ, M. (2000) Self-concept and possibility of its modification using short-term intervention. Studia Psychologica, 42, 3, s. 221-223.
 10. DOBEŠ, M. (2000) Sebaobraz, sebahodnotenie a proces uvedomovania - ich vzájomné vzťahy. (Rigorózna práca.) FF PU, Prešov
 11. DOBEŠ, M. (1999) Prvé skúsenosti s tréningovým programom na zvyšovanie pozitívneho sebaobrazu. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 34, 4, s. 351-355.

Vzdelanie a prax

 • 1994-1998 Podnikovohospodárska fakulta Košice,
 • 1997-2001 Ekonomická univerzita Bratislava Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
 • 1998-2002 Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava
 • Sociálno-psychologické tréningy pre Okresný úrad Košice I
 • 2000 Spoločenskovedný ústav SAV

XHTML 1.1 | CSS